Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej jest zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawicielstwa ustawowego, wyrażona na piśmie – kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku (uwaga: wymagany program do przeglądania plików PDF – odnośniki na końcu niniejszej strony). Z niniejszym dokumentem kandydat na mieszkańca Domu Pomocy Społecznej powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, pod który podlega miejscem zamieszkania. Osobę, o której mowa, kieruje się do Domu Pomocy Społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego najbliżej jej miejsca zamieszkania, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, lub do domu wskazanego przez przyszłego mieszkańca.

Decyzję do skierowania do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaj organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego Dom Pomocy Społecznej lub organ gminy prowadzący Dom Pomocy Społecznej.